Planering, ett arbete om svenska djur

 

Ett arbete om svenska djur (sv, bild, biologi)

 

Skolans uppdrag

Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap är viktiga.

 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förtrogenhet, förståelse och färdighet – som förutsätter och och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.

 

 

Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
 • kan använda och ta del av uttrycksformer såsom bild.
 • Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande

 

Syfte

 • Formulera sig i tal och skrift (sv)
 • söka information från olika källor och värdera dessa (sv)
 • anpassa språket efter olika syften, mottagar och sammanhang (sv)
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (bild)
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder (bild)
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet. (biologi)
 • använda biologins begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället. (biologi)

 

 

Centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå och tolka olika texter från olika medier samt att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. (sv)
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. (sv)
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. (sv)
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet. (sv)
 • framställning av berättande och informativa bilder, illustrationer till text (bild)
 • teckning och måleri (bild)
 • olika element som bygger upp och skapar rumslighet bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete (bild)
 • Djurs liv.
 • Livets utveckling och organismers anpassning till olika livsmiljöer.(biologi)
 • Hur djur kan identifieras och grupperas. (biologi)
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel faktatexter och tidningsartiklar. (biologi)

 

Kunskapskrav

 • Eleven ska kunna läsa sakprosatexter för barn och ungdomar på ändamålsenligt sätt. Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar visar eleven läsförståelse.(sv)
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor. Sammanställningen innehåller beskrivningar, egna formuleringar och använder ämnesspecifika ord och begrepp. (sv)
 • Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande inledning.(sv)
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenhet och upplevelser med ett bildspråk och genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår . I arbetet kan eleven använda några olika tekniker och material på ett fungerande sätt för att skapa olika uttryck. (bild)
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder så olika källor och för resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen för att skapa texter med anpassning till sammanhanget. (biologi)
 • Eleven berättar om livets utveckling och organismers anpassning till olika livsmiljöer. (biologi)

 

Tolkade och konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • Läsa och på annat sätt söka fakta om ditt djur.
 • Skriva ner fakta som vi kommit överens om på din plansch på ett sätt som är lätt att förstå och lätt att läsa och med korrekt och fin stil.
 • Planera och genomföra en redovisning för yngre barn så de förstår vad du pratar om.
 • Teckna och måla ditt djur på ett verklighetstroget sätt.
 • Koppla ihop text och bild så det är lätt att förstå.
 • Berätta hur, var och på vilket sätt ditt djur lever och anpassar sig där den lever.

 

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Läsa, söka och förstå fakta.(sv)
 • Skriva faktatext om ditt djur på ett korrekt och lättläst sätt.(sv)
 • Planera och genomföra din redovisning.(sv)
 • Lägga ner möda och energi på ditt djur. (bild)
 • Få text och bild att hänga ihop. (bild)
 • Förstå hur ditt djur fungerar och varför de ser ut som det gör. (biologi)

 

Undervisningen

 • Vi kommer att söka och läsa om fakta både enskilt och tillsammans i klassen.
 • Tillsammans och enskilt titta på olika sökmotorer på internet.
 • I klassen träna på redovisning, att ge och ta respons.
 • Träna på olika tekniker att teckna och måla ett djur så det ser verkligt ut.

 

Du ska göra en plansch om ditt djur, med teckningen mitt i bild och faktatexter runt omkring. Du ska skriva en inledning, faktarutor runt och med anknytning till bilden samt en sammanhängande text om ditt djur. Slutligen ska jobbet och planschen redovisas för yngre barn på ett begripligt och tydligt sätt.

 

 


Hoppa till verktygsfältet